parallax background


Pensioenregeling?

Werkgevers moeten voorgenomen wijzigingen van de pensioenregeling eerst voorleggen aan de ondernemingsraad.


Invloed werknemers

Niet ieder bedrijf is ervan op de hoogte dat werknemers via de ondernemingsraad invloed hebben op beslissingen rondom de pensioenregeling. Voorwaarde daarbij is overigens wel dat de regeling niet onder een CAO valt (Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht). We leggen uit hoe een en ander in elkaar steekt.

Wijzigingen pensioenregeling voorleggen aan ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft niet alleen het recht om wel of niet akkoord te gaan met het invoeren of intrekken van een pensioenregeling. Sinds 2016 moeten werkgevers ook wijzigingen (inclusief plannen om de pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen) voorleggen aan de ondernemingsraad.

Voor welke bedrijven?

Het maakt niet uit of de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een verzekeraar, een premiepensioeninstelling (PPI) of een (buitenlands) pensioenfonds. De regeling is niet van toepassing indien het pensioen inhoudelijk is geregeld in een cao of als er sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht gaat over de pensioenovereenkomst, maar ook over de regelingen in de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op die pensioenovereenkomst. Het instemmingsrecht gaat over voorgenomen besluiten van de werkgever over onderwerpen als de keuze voor een pensioenuitvoerder, de regeling over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld, hoogte van de opbouwpercentages en de franchise, maatstaven en voorwaarden waaronder toeslag wordt verleend, pensioenleeftijd, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Onderling overleg

De wet schrijft echter niet alles voor. Voor diverse onderwerpen van de pensioenregeling moet in onderling overleg met de ondernemingsraad worden bepaald of het onder het instemmingsrecht valt of niet. Ten tijde van de behandeling van de wet werden een aantal voorbeelden genoemd die in onderling overleg moeten worden vastgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
  • bijstortingsplicht werkgever;
  • regeling met betrekking tot premierestitutie;
  • indexatiedepot;
  • overdracht van de bevoegdheid van de werkgever tot wijziging van de pensioenovereenkomst aan het pensioenfondsbestuur.