Wat verandert er voor u?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Hoe werkt het?

De belangrijkste wijzigingen van dit moment ziet u hieronder. Via het menu hiernaast kunt u meteen naar het onderwerp van uw keuze navigeren. De uitgebreide informatie over een onderwerp kunt u lezen door erop te klikken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Belasting

Privé

Sneller minder belastingschijven

Sneller minder belastingschijven

In 2018 was al afgesproken dat het aantal belastingschijven stapsgewijs wordt teruggebracht van 4 naar 2. Dit wordt versneld ingevoerd en gaat al op 1 januari 2020 in. Werkenden met een belastbaar inkomen (Box 1) tussen € 25.000 en € 65.000 gaan er op vooruit.

Tweeverdieners

Door deze aanpassing maakt het minder uit of het inkomen van een huishouden door één of twee personen wordt verdiend.


Meer belastingvoordeel voor iedereen

€ 80 meer belastingvoordeel voor iedereen

In 2018 was al afgesproken dat de algemene heffingskorting (een belastingvoordeel waar iedereen recht op heeft) in fases met € 358 verhoogd zou worden. Dit bedrag wordt nu in 2020 en 2021 extra verhoogd met (in totaal) € 80.

Meer belastingvoordeel voor werkenden

Meer belastingvoordeel voor werkenden

In 2018 was al afgesproken dat de maximale arbeidskorting (een belastingvoordeel voor werkenden) wordt verhoogd. Er is nu afgesproken dat deze korting extra wordt verhoogd met in totaal € 285,- verdeeld over drie jaar.

Meer werken?

Verdient u of uw partner tussen de € 20.000 en € 35.000? Dan wordt het aantrekkelijker om méér te gaan werken. U houdt namelijk meer over van het extra inkomen.


Belastingvoordeel elektrische auto's

Belastingvoordelen voor elektrische auto's

De komende jaren blijven de belastingvoordelen voor elektrische auto's bestaan. Tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen voor een elektrische auto. Vanaf 2020 stijgt wel de bijtelling voor elektrische auto's van de zaak. Ondanks deze verhoging blijft de bijtelling voor elektrische auto's lager dan voor benzine- of dieselauto's.

Spaargeld? In 2022 tot ruim € 400.000 geen belasting

4% rendement?

Als u veel geld hebt gespaard moet u hierover belasting betalen. Tot enkele jaren geleden ging de belastingdienst er gemakshalve van uit dat u zonder risico minimaal 4% rendement per jaar over uw spaargeld zou moeten kunnen realiseren om hier vervolgens 30% belasting over te heffen.

Bezwaar

Heel veel mensen die deze vermogensrendementsheffing (Box 3) moesten betalen tekenden bezwaar aan. Zij vinden de 4% die de belastingdienst als uitgangspunt nam veel te hoog. Er is immers geen bank te vinden die zo'n hoge rente over spaargeld vergoedt.

Hoge Raad: buitensporig

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich over de kwestie gebogen en wat blijkt? Ook ons hoogste rechtsorgaan vond dat er sprake is van een buitensporig zware last voor burgers en riep de wetgever op om hier verandering in te brengen. Dat is inmiddels gebeurd.

Op de schop

Vanaf 2022 wordt de berekening helemaal anders. Het komt erop neer dat wanneer u niet belegt u met de huidige lage spaarrente pas belasting hoeft te betalen vanaf zo'n € 400.000 euro spaargeld (gebaseerd op de huidige spaarrente en voor een gehuwd stel).
Belegt u wel, dan werken de nieuwe regels een stuk minder gunstig. De overheid gaat er dan van uit dat u een (veel) hoger rendement kunt realiseren en heft daar belasting over. (2019 5,6%).

Ondernemer

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

Als ondernemer hoeft u door de zelfstandigenaftrek over ruim € 7.000 winst (in 2019 € 7.280) geen belasting te betalen. Deze aftrekpost wordt in 10 jaar tijd verlaagd naar € 5.000. In 2020 wordt deze aftrekpost al met € 250 verlaagd.

Minder zelfstandigenaftrek, meer arbeidskorting

Tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staat de verhoging van de arbeidskorting.


Vrijstelling van btw voor kleine ondernemers en organisaties

Omzet tot en met € 20.000

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en organisaties met een omzet tot en met € 20.000 gebruikmaken van de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR). Hiermee worden zij vrijgesteld van de btw en hoeven ze geen btw-aangifte meer te doen. Ondernemers en organisaties die in aanmerking komen voor de regeling kunnen zelf kiezen of zij eraan deelnemen.
Wanneer ondernemers per 1 januari 2020 gebruik willen maken van de KOR maken zij dit uiterlijk 20 november 2019 kenbaar aan de Belastingdienst.
De vennootschapsbelasting verandert

Wijziging vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten vanaf € 200.000 blijft 25% in 2020. In 2021 daalt het naar 21,7%. Het lage tarief op winsten tot en met € 200.000 daalt in 2020 wel verder.

Geen korting meer als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt

Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.


Eigen woning

Dit verandert er

Minder hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens

Maximaal tarief hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is wordt steeds verder afgebouwd.
2019 2020 2021 2022 2023
49% 46% 43% 40% 37,10%*
* Dit is gelijk aan het basistarief van het nieuwe tweeschijvenstelsel.
Minder belasting betalen over de waarde van uw woning

WOZ waarde

De grondslag voor het eigenwoningforfait is de WOZ-waarde. Deze is niet alleen van belang voor het eigenwoningforfait, maar ook bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk bijvoorbeeld aan de OZB, watersysteemheffing en de schenk- en erfbelasting. Door de stijging van de huizenprijzen stijgt ook de WOZ waarde. Bent u benieuwd naar de WOZ waarde van uw woning? U kunt deze eenvoudig opvragen op WOZ-waardeloket.

Verlaging eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt in de komende jaren verlaagd. Als de daling volgens het huidige plan verloopt zal het eigenwoningforfait volgens onderstaand schema in 2023 op 0,45% uitkomen.
2019 2020 2021 2022 2023
0,65% 0,6% 0,5% 0,5% 0,45%

Bovenstaande tabel geldt voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.060.000 (2019: € 1.080.000). Voor woningen boven de € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%.
Hypotheek (bijna) afgelost? Toch belasting betalen

Eigenwoningforfait bij aflossing hypotheek

Deze regeling is van toepassing wanneer u uw hypothecaire lening geheel of zo goed als geheel heeft afgelost. Het eigenwoningforfait kan dan hoger zijn dan de hypotheekrenteaftrek. De Wet-Hillen regelde dan dat mensen die hun hypotheek helemaal of bijna volledig hebben afgelost geen eigenwoningforfait hoeven te betalen.

Toch belasting betalen

Deze regeling wordt vanaf 2019 in dertig jaar stapsgewijs afgebouwd (afschaffing in 2048). Hierdoor gaan huiseigenaren met geen of een kleine eigenwoningschuld alsnog belasting betalen over het bezit van hun eigen woning.
Minder overdrachtsbelasting voor starters, meer voor beleggers

Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters

Het kabinet wil graag dat er meer woningen voor starters beschikbaar komen en deze voor starters beter betaalbaar worden. Zij zijn daarom van plan om deze belasting voor starters te verlagen naar o% (nu 2%) van de koopsom en voor beleggers te verhogen naar 10% (nu 6%).
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2020

Bovengrenzen verhoogd

De bovengrenzen van de NHG zijn gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Die is gestegen en daarom kunt u in 2020 een hogere hypotheek met NHG afsluiten.

Hypotheek oversluiten van niet-NHG naar NHG wordt moeilijker in 2020

Vanaf 2020 is het niet langer mogelijk om een lening over te sluiten van niet-NHG naar NHG als de waarde van uw woning meer is dan dan de kostengrens (in 2020 € 310.000).

NHG wordt goedkoper in 2020

Voor een hypotheek met NHG betaalt de koper eenmalig een bedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie die ook wel ‘NHG premie’ wordt genoemd. Deze borgtochtprovisie betaalt u via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. De borgtochtprovisie bedraagt nu 0,9%. Per 1 januari 2020 wordt deze verlaagd naar 0,7%.

Overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht voor bestaande leningen

Om in aanmerking te komen voor NHG is het niet meer verplicht om een overlijdensriscoverzekering (een verzekering die geld uitkeert na overlijden van de verzekerde persoon) af te sluiten als de lening meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning. Voor nieuwe leningen gold dit al. In 2020 geldt dit ook voor leningen met NHG die voor 2018 zijn afgesloten.
In onze blog Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 2020 staan we uitgebreid stil bij de wijzigingen van de NHG in 2020.

Financieel

Dit verandert er

Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.
In onze blog Pensioenakkoord: wat verandert er voor u? leest u er alles over.
Meer geld voor ouders

Kindgebonden budget middeninkomens omhoog

Ouders met een middeninkomen (ongeveer 321.000 ouderparen) krijgen in 2020 € 990 extra kindgebonden budget. Ook komen meer ouders (ongeveer 294.000 ouderparen) in aanmerking voor deze bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Zij ontvangen straks gemiddeld € 610 per jaar.
Langer geboorteverlof voor partners

Langer geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald.
Lagere energierekening

Belasting op aardgas omhoog, elektriciteit goedkoper

Het belastingdeel van de energierekening van huishoudens gaat in 2020 omlaag. De belasting op aardgas wordt geleidelijk hoger. De belasting op elektriciteit gaat omlaag.

€ 100 per jaar minder betalen

Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik gaat de energiebelasting in 2020 € 100 per jaar omlaag.


Zorgverzekering en zorgtoeslag

Zorgverzekering

De gemiddelde zorgpremie gaat in 2020 naar verwachting met zo'n € 37 per jaar omhoog. Dit komt neer op een verwachte premie van € 118,50 per maand of € 1.422 per jaar.

Eigen risico

Het maximale verplichte eigen risico blijft gelijk: € 385,-.

Zorgtoeslag

Voor alleenstaanden stijgt de toeslag in 2020 met € 67 per jaar en voor meerpersoonshuishoudens met € 95 per jaar.

Goed vergelijken loont

Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de zorgpremies. Uiterlijk 12 november worden deze door hen bekendgemaakt. Onderlinge verschillen zijn groot. U kunt flink besparen door de zorgverzekeringen goed te vergelijken.
Scheiden? Minder partneralimentatie en automatische verdeling pensioen

Duur partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 wordt de duur van de alimentatie korter. De looptijd wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden wel enkele uitzonderingen op deze regel.

Verdeling pensioen

Ex-partners krijgen automatisch een eigen recht op het verdeelde ouderdomspensioen op de pensioenuitvoerder. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer het in moet gaan.
In onze blog Scheiden? Dit gaat er veranderen leest u er alles over.

Zakelijk

Dit verandert er

Direct een boete bij niet hebben van een RI&E of plan van aanpak

Arbovisie: strengere controle veilige werkomgeving

De overheid gaat strenger controleren of bedrijven zorgen voor een veilige werkomgeving. Met name bij kleine bedrijven ontbreekt er vaak een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), met bijbehorend plan van aanpak. Daarom wordt er meer gehandhaafd op de naleving hiervan.
De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en vanaf nu kan ook het niet hebben van een plan van aanpak direct worden bestraft.
In onze blog Voldoet uw bedrijf aan de Arbowet? leest u meer over de eisen die de overheid stelt aan uw bedrijf voor veilige werkomstandigheden.
Compensatie transitievergoeding zieke werknemer(s)

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die betaald zijn na het ontslag van een langdurig zieke werknemer.
In onze blog Compensatie transitievergoeding zieke werknemer leest u er alles over.
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat op 1 januari 2020 in. De nieuwe regels die uit deze wet voortvloeien moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Maar er komen meer zaken aan bod waaronder het ontslagrecht, de ketenregeling en de WW-premie.
Meer informatie: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verkleint verschil flex en vast (Ondernemersplein)
Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Werkgevers krijgen een tegemoetkoming van € 1.100 voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers, waar vooral kleine werkgevers van profiteren. De tegemoetkoming kunnen zij gebruiken voor een nieuwe ‘mkb-verzuim-ontzorgverzekering’, die vanaf 1 januari 2020 beschikbaar komt. Deze verzekering vangt het financiële risico op van de loondoorbetaling bij ziekte en helpt bij de verplichtingen en taken.
In onze blog MKB verzuim-ontzorgverzekering leest u er alles over.